[Logo] Mentawai Recipes
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Moderation Log] Moderation Log   [Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: HUTSCOM
Avatar All about HUTSCOM
Ranking:
Karma:
Registration date:  02/10/2019 02:42:04
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://https://hutscom.vn
Biography: Gi?i thi?u công ty Hutscom: - Chúng tôi là nhà phân ph?i chính c?a nh?ng hãng dao, d?ng c? c?t g?t l?n và n?i ti?ng trên th? gi?i nh?: KYOCERA, LMT TOOL, SGS-ATA, JE-IL SOLUTIONS, PARFAITE TOOLS, WINSTAR... - ??ng th?i bên phía công ty chúng tôi s? cung c?p d?ch v? h? tr? t? v?n k? thu?t v? gia công và c?t g?t c? khí cùng v?i m?t ??i ng? nhân viên t? v?n có kinh nghi?m lâu n?m trong ngh? và trình ?? chuyên môn cao. - Công ty chúng tôi cam k?t mang l?i cho khách hàng s? tin c?y v? gi?i pháp và ngu?n cung s?n ph?m ch?t l??ng ??m b?o v? giá c? giúp ??i tác cung c?p và phát tri?n th? tr??ng ?n ??nh và b?n v?ng. Hãy ??n v?i công ty chúng tôi theo ???ng link sau ?ây: https://hutscom.vn - Chúng tôi cam k?t ph?n ??u tr? thành nhà phân ph?i chuyên nghi?p và uy tính t?i Vi?t Nam, HUTSCOM luôn n? l?c h?t mình cho m?c tiêu cao c? này cùng v?i ch?t l??ng, gi?i pháp t?i ?u và c?i ti?n liên t?c là ?u tiên hàng ??u c?a chúng tôi. - M?c tiêu hàng ??u c?a chúng tôi là giúp khách hàng nâng cao hi?u qu? và hi?u su?t kinh doanh b?ng gi?i pháp, s?n ph?m và d?ch v? th?c s? hi?u qu? và ??t ???c ?? tin c?y cao nh?t t? phía khách hàng. - Hãy ??n v?i chúng tôi ?? c?m nh?n ???c s? chuyên nghi?p và ch?t l??ng trong t?ng s?n ph?m mà b?n c?m trên tay.
My Bookmarks: There are no bookmark entries for this user.
Contact HUTSCOM
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team